Policy privacy

  1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hotel „CARGO” Dariusz Sztachelski, ul.Transportowa 8, 69-100 Słubice
  3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – dyrektor@hotelcargo.pl
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług
  6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.